ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların faaliyetlerinin (süreçlerinin) çevreyi olumsuz yönde etkilemesini (yani hava, su veya toprakta olumsuz değişikliklere neden olma) en aza indirgemesine yardımcı olmak için var olan çevre yönetimi ile ilgili standartlar ailesindendir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı; işletmelerin çevresel etkilerinin kontrol altına alınması, olası çevresel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda yapılacakları belirleyen risk yaklaşımlı yönetim standartlarından biridir. Öncelikle çevresel riskler belirlenmekte sonrasında bu risklere bağlı tedbirler bir planlama yapısıyla standart alt yapısına oturtulmaktadır. Kurum ve kuruluşların çevre ile olan ilişkileri bu standart içerisinde tanılanır ve yönetilir.

Ürünün kendisinden ziyade, bir ürünün nasıl üretildiği süreciyle ilgili olduğu ile ilgilenir. Çevresel performans için gereklilikleri belirtmek, etkili bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturmak için bir kuruluşun izleyebileceği bir çerçeve çizer. Kaynak verimliliğini artırmak, israfı azaltmak ve maliyetleri azaltmak isteyen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi asıl amacı kuruluşların çevresel performanslarını sürekli olarak iyileştirmelerine ve geçerli tüm mevzuata uymalarına yardımcı olmaktır. Kuruluş kendi hedeflerini ve performans ölçütlerini belirler ve standart kuruluşun bu hedeflere ulaşmak ve durumu izlemek ve ölçmek için ne yapması gerektiğini vurgular.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Ürünün, ham maddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Yararları

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, öncelikle şirketlere çevresel etkilerini azaltabilecek daha iyi yönetim kontrolü için bir çerçevede yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Performanstaki iyileştirmelere ek olarak, kuruluşlar ISO standardını benimseyerek yasama ve düzenleme gerekliliklerine daha fazla uyumu da içeren bir dizi ekonomik fayda elde edebilirler. Düzenleyici ve çevresel sorumluluk riskini asgariye indirerek ve bir kuruluşun verimliliğini artırarak, israfta azalma, kaynak tüketimi ve işletme maliyetlerini içerebilir.

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde  bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesiyle amaçlanan hedeftir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin ne olduğu tanımlanmış olmakla birlikte tam olarak ne işe yaradığı daha çok merak edilmektedir. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi her türlü firmanın atık yönetimini organize eden yapıdır. Çevre yönetim sistemi olarak entegre edilir. Gereklilikleri daha fazla çevrenin korunması ile ilgili olup çevresel koruma tedbirleri oluşturulurken firmaların maliyetlerini de düşürerek daha cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Her sistemde olduğu gibi çevre yönetim sisteminde de yasal mevzuatlar öncelikle ele alınmaktadır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin anlamı çevre ile bütünleşmiş olarak ne olduğu açıklanırken daha zorunlu bir durumun olduğu aşikardır. Günümüzde birçok sektör bu çevre koruma konusunda çok fazla özen gösteriyor ki bunu yapmalarındaki amaç hem çevreyi koruma bunu yaparken de firma prestijlerini korumaktır.

Örnek vermek gerekirse gıda sektöründe kullanılan yağ ve benzeri atıkların geri dönüşüme tabi tutulması sonucunda biodizel yakıt üretilmesi çevreye bir katkıdır. Bu işlemin yapılmaması üzerine bu atıklar hem işe yaramayacak hemde çevreye fazlasıyla zarar verecektir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi: 2015 standardıyla birlikte değiştirilmiş ve aynı tarihle yayına alınarak ISO 14001:2015 olarak revize edilmiştir. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi bir zorunluluk olmamasıyla birlikte gönüllülük esaslı bir belgedir ve bu belgenin alınması sizin firmanızın hizmet verirken yaşamada önem verdiğinizi gösterir.