ISO 14064-1 Standardı Kurumsal Karbon Ayak Belgelendirmesi

ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardı  

Üretim veya hizmet süreçlerinde yer alan kuruluş olarak 3. taraflara beyan edeceğiniz karbon ayak izinizi, ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardı kullanarak, sera gazı (GHG) emisyonlarının ve uzaklaştırılmasının hesaplanması ve raporlanması için kuruluş seviyesinde ilkeleri ve gereksinimleri belirlenmesi gerekmektedir.

Bir kuruluşun sera gazı envanterinin ilgili taraflara deklere edilmesi yani doğrulanması amacıyla; ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardı çerçevesinde tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi, doğru bir şekilde raporlanması için bu ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardı gereksinimleri içermesi gerekmektedir.

ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardına göre çalışmak, ekonomik geleceğinizi ve piyasadaki güvenilirliğinizi artırır ayrıca daha çevreci bir şekilde çalışmaya olan bağlılığınızı gösterir.

Karbon emisyonlarınızı azaltarak ve bu azaltımların hesaplanmasıyla paydaşlarınıza daha yeşil bir kuruluş olma konusundaki kararlılığınızı kanıtlamış olursunuz. Geleceğe yönelik güvence, sera gazı yönetimi stratejilerinizin ve geleceğe yönelik planlarınızın geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

Neden Karbon Ayak İzi?

Küresel iklim değişikliğine karşı uluslararası iş birliğinin çerçevesi üç uluslararası anlaşma etrafında şekillenmiştir. Bunlardan ilki rejimin temel amacını, normatif yapısını, ilkelerini, kural ve kurumlarını belirleyen BMİDCS’ dir. 1992’de Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan Çerçeve Sözleşme 1994’te yürürlüğe girmiştir.

Uluslararası iş birliğinin genel çerçevesini çizen Sözleşme taraf devletlere bağlayıcı sera gazı emisyonu azaltım yükümlülüğü getirmemiş, bunu Sözleşme altında daha sonra kabul edilecek hukuki düzenlemelere bırakmıştır. Buradan yola çıkarak 1995’teki ilk Taraflar Konferansı’nda (COP1) Sözleşme altında gelişmiş ülkeler için bağlayıcı emisyon sınırlandırma ve azaltım ödevleri içeren bir protokolün müzakereleri başlatılmıştır.

İkinci iş birliği çerçevesi olarak 1997’de Kyoto’da 3. Taraflar Konferansı’nda sonuçlandırılan müzakereler sonunda Kyoto Protokolü kabul edilmiştir. Şubat 2005’te yürürlüğe giren Protokol, Sözleşme’nin EK-I listesindeki gelişmiş ülkeler için 2008-2012 yılları arasındaki ilk yükümlülük döneminde geçerli olmak üzere sayısallaştırılmış kolektif ve ulusal emisyon azaltım yükümlülükleri koymuş, azaltım yükümlülüklerini yerine getirmede başvurabilecekleri esneklik mekanizmaları olarak adlandırılan uygulama araçlarını oluşturmuştur.

İklim değişikliğiyle mücadeleye dönük uluslararası iş birliği rejiminin üçüncü aşaması olan Paris Anlaşması ise Sözleşme rejiminin üzerine kurulmasına ve hem Sözleşme hem de Kyoto Protokolü’nün pek çok unsurunu yansıtmasına rağmen, Sözleşme-Protokol rejiminden büyük ölçüde ayrılmıştır.

Paris Anlaşması 2011’de başlatılan müzakere sürecinin sonunda 2015’te Paris’te toplanan 21. Taraflar Konferansı’nda (Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change/COP21) kabul edilmiştir. 22 Nisan 2016’da imzaya açılan Anlaşma aynı gün BMİDÇS’ye taraf, Avrupa Birliği (AB) dahil 178 devlet tarafından imzalanmıştır. Yürürlüğe girmesi için gerekli olan küresel sera gazı emisyonlarının %55’inden sorumlu 55 Sözleşme tarafı devletin onaylaması koşulunun, Sözleşme ve Kyoto Protokolü’ne göre çok hızlı biçimde sağlanmasının ardından Anlaşma, kabul edilmesinin üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Paris Anlaşması sonrasında 2030 Enerji ve İklim Politikaları Çerçevesi Paris İklim Konferansı sonrasında tüm üye ülkelerinin aldıkları sorumlulukları somut politika eylemlerine dönüştürmesi gerekmektedir.

Gelecekte değişecek olan ticaret sistemi ve karbon yönetimine dayalı ekonomik yaklaşımlar ön plana çıkacak olup, bu adımlara uyum sağlamada ilk basamağı oluşturan karbon emisyonlarının kurumsal düzeyde belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardının Yararları

 • Gelecekte var olacak şirketler içerisinde yer almanızı sağlayacaktır.
 • Bilinçli tüketici ve müşterileriniz için ürünün veya hizmetin ön plana geçmesi; daha doğrusu zorunluluğunu bertaraf edecektir.
 • Üretim ve hizmetlerinizde orta veya uzun vadede enerji ve hammadde tasarrufu sağlayacaktır.
 • Kurumsal kimliğinizde karbon ayak izi konusunda bilinç seviyesini arttıracaktır.
 • Reklamınız olacaktır.
 • Zaten ileride yapmak zorunda olacağınız az karbonlu teknolojileri şimdiden araştırmaya başlamanızı sağlayacaktır.
 • İleri seviye karbon yönetimi uygulamaları için zorunlu alt yapınızı gerçekleştirmiş ve bir sonraki adıma geçmeye hazır olacaksınız.

Karbon Ayak İzi Nedir?

Ticari anlamda, kuruluş veya ürünün faaliyet sonucu oluşturduğu doğrudan ve dolaylı sera gazı (GHG) emisyonlarıdır. Sera gazları ortak kullanım olarak karbondioksit eşdeğeri (CO2e) olarak ifade edilir. Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamaları ve raporlamaları ISO 14064-1 standardına uygun olarak yapılmaktadır.

Karbon ayak izine neden olan emisyonlar temel olarak CO2, N2O, CH4, PFCs, HFCs, SF6 gazlarının tümünü oluşturur.

Bu çalışmalar, yıllık olmak üzere belirli zaman dilimlerindeki faaliyetler göz önünde bulundurularak yapılır ve ton bazında ölçülür.

ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardı Emisyon Kapsamlarını Belirleme

ISO 14064-1 Standardı, kuruluşun hesaplama kapsamı içerisine alacağı emisyon kapsamları 3 ana konuda toplamış ve ayrıca alt detaylara ayrılmıştır.

Kapsam 1 emisyonları, sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan gelen doğrudan emisyonlardır.

Kapsam 2 emisyonları, kuruluşun satın alınan enerjiden kaynaklanan dolaylı emisyonlardır.

Kapsam 3 emisyonları ise, Kapsam 2 içinde olmayan ve şirketin değer zincirinde meydana gelen dolaylı emisyonlardır. Yine kuruluş faaliyetleri sonucunda ancak diğer organizasyonlar tarafından kontrol edilen sera gazları salınımlarıdır.

Karbon Ayak İzi Hesaplanırken Temel Yıl Seçimi Nasıl Olmalı

Temel yıl seçilirken, emisyon hesaplama verilerinin varlığı ve kullanılıp kullanılamayacağı ilk olarak değerlendirilmelidir. Bu veriler tutarlı ve doğru olarak kabul edilmelidir. Bu şartları sağlayabileceğiniz en yakın yıl baz yıl olarak seçilmelidir. Unutulmamalıdır ki hesaplanan veriler daha sonraki yıllarda mutlaka karşılaştırılacak ve tutarlılığı kontrol edilecektir.

ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardının Ana İçeriği

 • Kapsam
 • Terimler ve Tarifleri
 • Prensipler
 • Sera Gazı Envanter Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • Sera Gazı Envanter Bileşenleri
 • Sera Gazı Envanteri Karbon Ayak İzi Hesaplamaları
 • Sera Gazı Envanteri Kalite Yönetimi
 • Sera Gazının Raporlanması

ISO 14064-1 Standart Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardına göre belirli bir izleme dönemine ait Karbon Ayak İzi Hesaplamalarını yapmış, standardın ilgili gereksinimlerini karşılamış firma ve organizasyonların yeterliliği bulunan denetim firmaları tarafından ilgili izleme dönemi veya yılına göre hesaplamaları kontrol edilerek değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmeler neticesinde belirli bir güven seviyesinde doğrulanması neticesinde verilen bir Rapor, Sertifika veya Belgedir.

KYS Belgelendirme olarak bu işin önemini iyi bilen ve gelecekte belgelendirilmiş müşterilerinin karbon yönetimi ve hesaplamalarında gerçekçi yaklaşımlar yaptırarak, ülkemiz içinde ve dışında söz sahibi olmalarını, ayrıca AB süreçlerinde ön plana çıkaracak prensiplerde, uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.